Firma Konfekcyjna „may-Be” zostałw wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie pod nazwą:

may-Be  Patryk Włodarczyk

Wszelkie reklamacje i informacje o odstąpieniu od umowy kupna prosimy wysyłać na adres:
94-046 Łódź ul. Armii Krajowej 32 Firma Konfekcyjna „may-Be”
lub za pomocą poczty elektronicznej   sklep@magnahusaria.pl 

Dostępni jesteśmy pod numerem telefonu:
695 688 017 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00

Opis procedury reklamacyjnej:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem:
sklep@magnahusaria.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2. Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@magnahusaria.pl  . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres 94-046 Łódź ul.Armii Krajowej 32   Firma Konfekcyjna   „ May-Be „

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login ……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.